Tài liệu số - Xem chi tiếtCác yếu tố của marketing đa giác quan (sensory marketing) ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng tại nhà hàng pizza 4ps ở Thành phố Hồ Chí Minh :Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Marketing đa giác quan sẽ là một xu thế cho ngành công nghiệp Marketing trong thời đại mà yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao và khó xác định. Xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng của Marketing đa giác quan đến sự hài lòng của người tiêu dùng tại nhà hàng Pizza 4Ps ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đó đồng thời nghiên cứu và xây dựng mô hình phù hợp nhằm đưa ra hàm ý quản trị phù hợp cho của hàng Pizza 4Ps. Xây dựng bảo câu hỏi khảo sát và tiến hành nghiên cứu sơ bộ với 50 mẫu bằng phương pháp đánh giá độ tin cậy của thang đo: kiểm định Cronbach’s Alpha. Sau đó đưa vào chính thức Sử dụng các phương pháp: Đánh giá độ tin cậy của thang đo, đánh giá mô hình đo lường, đánh giá mô hình cấu trúc tuyến tính bằng cách kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính, phân tích One way Anova. Kết quả, có 4 yếu tố của Marketing đa giác quan tác động đến sự hài lòng của người tiêu dùng tại nhà hàng Pizza 4Ps ở Thành phố Hồ Chí Minh với thứ tự tác động lần lượt từ cao đến thấp là: Vị giác, thị giác, thính giác và khứu giác. Đối với Nhân khẩu học, trình độ học vấn có sự khác biệt đến sự hài lòng; còn giới tính, độ tuổi, thu nhập, tình trạng hôn nhân chưa đủ điều kiện để có sự khác biệt đến sự hài lòng của người tiêu dùng. Qua đó, đưa ra các hàm ý quản trị đề xuất chiến lược Marketing đa giác quan hiệu quả và nêu ra những hạn chế trong quá trình nghiên cứu và phương hướng kinh doanh mới trong tương lai
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  8 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.047

: 276.540