Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Minh Tuấn
Giáo trình quản trị học / Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
        199tr. ; 24cm

        Nội dung: Chương 1 : Tổng quan về quản trị - Chương 2: Sự tiến triển của các tư tưởng quản trị - Chương 3: Văn hóa và môi trường - Chương 4: Quyết định quản trị - Chương 5: Hoạch định - Chương 6: Tổ chức - Chương 7: Chức năng điều khiển - Chương 8: Kiểm tra

        1. Quản trị học -- Giáo trình. I. Nguyễn, Thị Bích Ngọc. II. Nguyễn, Thị Hương. III. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 658
Số định danh : 658 NGU-T

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
LIB.IUH: 2. Kho 2: Lầu 2 (CS1) [ Rỗi ]  Sơ đồ
100290306-7, 100290438-44, 100290446-53, 100290455-7
LIB.IUH: 8.PH Quảng Ngãi [ Rỗi ]  Sơ đồ
100290308, 100290445, 100290454
  • Số bản: 23
  • Số bản rỗi: 17 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Dữ liệu điện tử
Bạn đọc phải đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn