Dữ liệu biên mục
Trần, Thanh Ngọc
MATLAB và ứng dụng trong kỹ thuật điện / Trần Thanh Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2016
        262tr.; 27cm

        Nội dung: Chương 1: Các phép toán cơ bản - Chương 2 : Lập trình M-FILE - Chương 3 : Ma trận - Chương 4 : Vẽ đồ thị - Chương 5 : Các ứng dụng nâng cao - Chương 6: Simulink - Chương 7: Simpowersystems

        1. MATLAB. 2. Kỹ thuật điện. I. Nhan đề

Chỉ số phân loại DDC : 621.310285
Số định danh : 621.310285 TRA-N

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
LIB.IUH: 1. Kho 1: Tầng trệt (CS1) [ Rỗi ]  Sơ đồ
100288217-21, 100288223-35
  • Số bản: 18
  • Số bản rỗi: 18 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Dữ liệu điện tử
Bạn đọc phải đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn